Κ. Υ.Α των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1277Β/2019, καθορίζει τους γενικούς κανόνες τιμολόγησης των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ)  για τον προσδιορισμό των εισφορών και τελών που καταβάλλονται από τους ΟΤΑ Α΄βαθμού προς τον οικείο ΦΟΣΔΑ ανά παρεχόμενη υπηρεσία.

Ο κανονισμός τιμολόγησης προσδιορίζει την ετήσια εισφορά των ΟΤΑ Α΄βαθμού για την πλήρη ανάκτηση τουε τήσιου κόστους διαχείρισης των ΦΟΣΔΑ και περιλαμβάνει :

Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών των ΦΟΣΔΑ

Καταγραφή των ποσοτήτων αστικών και μη αποβλήτων που διαχειρίζονται οι ΦΟΣΔΑ

Ετήσιο κόστος διαχείρισης

Μεθοδολογία εκτίμησης της ετήσιας των ΟΤΑ