Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 115 Α/2018 η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου σύμφωνα με την οποία δίδεται παράταση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ μέχρι την 31.12.2018 στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο