Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 114 Α/108 το Π.Δ. 59/2018 με τίτλο “Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης”.

Με το Προεδρικό Διάταγμα αυτό εμπλουτίζεται ο κατάλογος των ειδικών κατηγοριών και υποκατηγοριών χρήσεων προκειμένου να προσαρμοστεί στις σύγχρονες ανάγκες και να εναρμονιστεί με το ισχύον σήμερα θεσμικό πλαίσιο.

Στο νέο ΠΔ περιλαμβάνονται συνολικά 13 γενικές κατηγορίες χρήσεων και 47 ειδικές κατηγορίες χρήσεων καθώς και οι υποκατηγορίες τους.

Η ισχύς του διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ, (29.06.2018)