Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών δημοσίευσε υπόδειγμα εντύπου προδικαστικής προσφυγής που  ασκείται για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλέιψεις των αναθετουσών αρχών στό πλαίσο της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης