Η ΕΑΑΔΗΣΥ εκπόνησε και δημοσίευσε υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας, χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών, που διενεργείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο (άνω και κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016).

Ως δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερόμενων στην υποπερίπτωση α΄του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 9 Ν. 4412/2016, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών υπηρεσιών, που ως τέτοιες νοούνται εκείνες που έχουν ως αντικείμενο το σχεδιασμό, προγραμματισμό, οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας καθώς και σε οριζοντίου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη της υλοποίησης   τους με τη μεταφορά της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας καθώς και την παροχή εξωγενών υπηρεσιών υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και δράσεων. 

Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες υπάγονται κυρίως, και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις,  οι οικονομικές, οι κοινωνικές μελέτες, οι μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, οι περιβαλλοντικές μελέτες καθώς και οι μελέτες συστημάτων πληροφορικής.

Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης, πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις υποσημειώσεις του υποδείγματος διακήρυξης, μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, στα πλαίσια της ρήτρας ευελιξίας. 

Το υπόδειγμα περιλαμβάνει 7 τμήματα με τίτλους:

1. Αναθέτουσα Αρχή και Αντικείμενο σύμβασης

2. Γενικοί και ειδικοί όροι συμμετοχής

3. Διενέργεια διαδικασίας- Αξιολόγηση προσφορών

4. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

5. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης

6. Ειδικοί όροι εκτέλεσης

7. Παραρτήματα