Η ΕΑΑΔΗΣΥ εκπόνησε και δημοσίευσε υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας, χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα,  για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, που διενεργείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο και αφορά σε διαγωνισμούς και άνω και κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016. 

Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης ( πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις σημειώσεις της διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

Το υπόδειγμα της διακήρυξης περιλαμβάνει 7 τμήματα, με τίτλους: 

1. Αναθέτουσα Αρχή και αντικείμενο σύμβασης

2. Γενικοί καιε ειδικοί όροι συμμετοχής

3. Διενέργεια διαδικασίας- Αξιολόγηση προσφορών

4. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

5. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

6. Ειδικοί όροι εκτέλεσης

7. Παραρτήματα