Με το άρθρο 214  του νέου νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167, τεύχος Α΄ της 30.10.2019) επαναρρυθμίζεται το ζήτημα της «Αναγγελίας του απασχολουμένου προσωπικού επί εκτελέσεως οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου».

Προβλέπεται η έκδοση αποφάσεων του Υπουργού  Εργασίας  με τις οποίες θα καθορίζεται ο υπόχρεος εργοδότης, η διαδικασία και τα στοιχεία της αναγγελίας στο ΣΕΠΕ και κάθε άλλη αναγκαία για την εφαρμογή της ρυθμίσεως λεπτομέρεια. Όπως ορίζεται ρητώς στο άρθρο 214, η ισχύς του θα αρχίσει  από την ημερομηνία δημοσιεύσεως των εν λόγω  αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μέχρι τότε (μεταβατικό στάδιο) ισχύει η ΥΑ 44568/Δ1.14795/07-10-2019 (ΦΕΚ 3751/Β/10.10.2019) με την οποία προσετέθη παρ. 9 στο άρθρο 14 (14.9) της ΥΑ 40331/Δ1.13521/13-092019 (αφορά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΣΕΠΕ των διαφόρων εντύπων-βλ. ΔΕΝ 2019, τεύχος 1755 σελ. 1334).

Η διάταξη της παρ. 14.9 ορίζει ότι μέχρι την νομοθετική επαναρρύθμιση … οι υπόχρεοι … θα μπορούν να τηρούν το ΒΗΔΑΠ χειρόγραφα, υποχρεούμενοι, μετά την επαναρρύθμιση (δηλαδή μετά από την δημοσίευση των αποφάσεων) να υποβάλουν «συγκεντρωτικά και αποκεντρικά» αντίγραφο αυτού στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ.