Εργοδότης που εκτελεί οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο υποχρεούται καθημερινά να αναγγέλλει στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το απασχολούμενο προσωπικό, άλλως προβλέπονται κυρώσεις (άρθ. 59 Ν. 4611/2019).  Απόφαση του Υπουργού Εργασίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3520 Β/2019 αναφέρει  τους όρους  υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Έναρξη ισχύος της υποχρέωσης: 20.09.2019

Το έντυπο που πρέπει να συμπληρώνεται είναι το Ε 12.

Υπόχρεοι εργοδότες για την υποβολή του εντύπου Ε12, είναι αυτοί που καθορίζονται από τις οικείες διατάξεις του ΕΦΚΑ για την απογραφή οικοδομοτεχνικού έργου, την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), και την καταβολή των εισφορών, κάτοχοι ΑΜΟΕ, δεν υποχρεούνται δε σε υποβολή πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4) για το απασχολούμενο προσωπικό που αναγγέλλουν με το έντυπο Ε12.

Το έντυπο Ε12 υποβάλλεται για το απασχολούμενο προσωπικό επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου, από τους υπόχρεους εργοδότες, όπως αυτοί καθορίζονται στην παράγραφο 4.24 της απόφασης, πριν από την ανάληψη υπηρεσίας του προσωπικού στο έργο και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη της ημερήσιας απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού.

Επιπλέον  και μέχρι τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό των συστημάτων ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και ΕΦΚΑ τα έντυπα υποβάλλονται χειρόγραφα στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Επιθεώρηση Εργασίας)