ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

για τους ασφαλισμένους στο ΤΠΕΔΕ και για την υποχρέωση καταβολής εισφορών

Ο εκπρόσωπός μας στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ, κ. Ξενοφών Καρκαντζός,  συνέταξε σημείωμα προς διευκόλυνση των  μελών της Ένωσής μας σχετικά με την υποχρέωση ή μη ασφάλισης στο ΤΠΕΔΕ.

Παλαιοί ασφαλισμένοι (προ της  01.01.1993)

Εφόσον οι εργολήπτες έχουν σε ισχύ ατομικό  εργοληπτικό πτυχίο (ΜΕΕΠ)  ή στελεχώνουν εταιρεία, πρέπει να  είναι  ασφαλισμένοι στο ΤΠΕΔΕ και ως εκ τούτου έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών.

Εάν οι ανωτέρω δεν πληρώνουν,  (πιθανόν, επειδή πλέον στις δημοπρασίες δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας ΤΠΕΔΕ) οι εισφορές εξακολουθούν να  οφείλονται και υπάρχει κίνδυνος αποστολής των οφειλών σε υποχρεωτική – αναγκαστική καταβολή (ΚΕΑΟ).

 

Νέοι  ασφαλισμένοι (μετά  την  01.01.1993)

Εφόσον οι εργολήπτες έχουν υπαχθεί στον κλάδο Εφάπαξ Παροχών  του ΤΣΜΕΔΕ, δεν έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΠΕΔΕ. Αν  όμως  δεν έχουν υπαχθεί στον κλάδο αυτό του ΤΣΜΕΔΕ και το πτυχίο τους είναι σε ισχύ, είναι υποχρεωμένοι να ασφαλιστούν στο ΤΠΕΔΕ.

Οι εργολήπτες  που δεν έχουν υποχρέωση  ασφάλισης στο ΤΠΕΔΕ έχουν δυνατότητα υποβολής αίτησης διαγραφής, εφόσον έχουν εξοφλήσει τις τρέχουσες εισφορές, χωρίς να ισχύει αναδρομική διαγραφή. Οι εισφορές που έχουν καταβληθεί  και αφορούν σε  χρόνο μικρότερο  της τριετίας δεν επιστρέφονται. Εισφορές  πέραν της τριετίας  μπορούν να επιστραφούν στο σύνολό τους  μετά τη συνταξιοδότηση του ενδιαφερομένου, κατόπιν αιτήσεώς του.

Όποιος επιθυμεί τη διαγραφή του και πληροί τις προϋποθέσεις  πρέπει να υποβάλει στο Ταμείο:

  • Αίτηση
  • Υπεύθυνη Δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του στην οποία να δηλώνει ότι επιθυμεί να διαγραφεί
  • Βεβαίωση του ΤΣΜΕΔΕ ότι έχει υπαχθεί στον  κλάδο Εφάπαξ Παροχών  του ΤΣΜΕΔΕ
  • Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας της Διεύθυνσης  Μητρώων Τεχνικών Επαγγελμάτων   (Δ15) του ΥΠΥΜΕΔΙ