Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4330 Β/2016 η απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας με την οποία προσδιορίζεται η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολούμενων και των ελεύθερων επαγγελματιών  από 01.01.2017.

Στην απόφαση αυτή, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι:

Στο πεδίο εφαρμογής, εκτός των υπολοίπων κατηγοριών,   αναφέρονται και οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες για τους οποίους προέκυπτε υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ και τον ΟΑΕΕ.

Από 01.01.2017 και για κάθε επόμενο έτος η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών των υπόχρεων καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, δηλαδή το ποσό που αντιστοιχεί στο φορολογητέο εισόδημα από τη δραστηριότητα ή την ιδιότητα που δημιουργεί την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση.

Μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος του οικείου φορολογικού έτους δια του δώδεκα. Για τον καθορισμό της μηναιίας βάσης υπολογισμού συνυπολογίζονται τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί με δελτίο επαγγελματικής δαπάνης. 

Ειδικότερα για τα πρόσωπα που υπάγονταν στις διατάξεςι του ΕΤΑΑ η ελάχιστη μηνιάια βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για τα πέντε πρώτα χρόνια ασφάλισης αντιστοιχεί στο 70% επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών , που ανέρχεται σήμερα  στο ποσό των 586 ευρώ. 

Στις περιπτώσεις πολλαπλής δραστηριότητας η κάθε μια εκ των οοίων δημιουργούσε  υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από εκάστη δραστηριότητα. Τα αυτά εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που προκύπτει υποχρέωση πολλαπλής ασφάλισης λόγω ιδιότητας.

Βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει από το πιό πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος.

Τυχόν διαφορά που προκύπτει μετά τον υπολογισμοό των προβλεπομένων ασφαλιστικών εισφορών βάσει του  πραγματικού εισοδήματος του πρηγούμενου φορολογικού έτους αναζητείται και συμψηφίζεται ισομερώς κατανεμημένη σε μηνιαία βάση έως το μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους.