Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1956Β/2017 η απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών με θέμα τον καθορισμό ομάδων εργασιών ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του Ν. 4412/2016.

 Οι διατάξεις της απόφασης αυτής έχουν εφαρμογή στη διαμόρφωση των αναλυτικών προϋπολογισμών έργων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016.

Ως «Ομάδα εργασιών» στο πλαίσιο του αναλυτικού Προϋπολογισμού ενός έργου, νοείται το υποσύνολο των εργασιών (άρθρων) του Προϋπολογισμού αυτού, για την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιούνται παρόμοιος εξοπλισμός, προσωπικό και υλικά και θεωρείται ότι επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδος τους. Οι επί μέρους προϋπολογισμοί των Ομάδων Εργασιών μπορούν να είναι αναλυτικοί ή με κατ’ αποκοπήν τίμημα. 

Οι κατηγορίες έργων που αναφέρονται για τις ανάγκες τις παρούσας διαμορφώνονται ως εξής:

 • Κατηγορία Έργων Οδοποιίας

– Οδικών Έργων

– Σιδηροδρομικών Έργων

– Έργων Αεροδρομίων

• Κατηγορία Λιμενικών Έργων

• Κατηγορία Υδραυλικών Έργων

– Υδραυλικά Έργα (πλην Χωμάτινων – Λιθόριπτων Φραγμάτων και Υδραυλικών Σηράγγων)

– Χωμάτινα – Λιθόριπτα Φράγματα και Υδραυλικές Σήραγγες

• Κατηγορία Οικοδομικών Έργων

• Κατηγορία Έργων Πρασίνου.

Ακολοθούν αναλυτικά οι «Ομάδες εργασιών» ανά κατηγορία έργων. 

 Τέλος αναφέρεται ότι, όταν το φυσικό αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου περιλαμβάνει εργασίες που ανήκουν σε μία μόνο από τις ανωτέρω αναφερόμενες ομάδες, τότε οι εργασίες του προϋπολογισμού του έργου θα ομαδοποιούνται σε δύο υποομάδες, οι οποίες θα θεωρούνται ως «Ομάδες εργασιών» σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση του έργου απαιτηθεί η χρησιμοποίηση της δυνατότητας των «επι-έλασσον» δαπανών.

 Στα σύνθετα έργα, δηλαδή έργα που αναφέρονται σε περισσότερες από μία κατηγορίες, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ομάδων από τις σχετικές κατηγορίες.