Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  εξέδωσε απόφαση με την οποία συγκροτεί Ομάδες Εργασίας  για τη σύνταξη προσχεδίων υπουργικών  αποφάσεων και εγκυκλίων των νέων νόμων  Ν. 4412/2016 και 4413/2016.