Ο Υπουργός Υποδομών εξέδωσε απόφαση  με τίτλο “Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών” , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 123/2017.