Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2471 Β/2016  η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο  “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει”.

Τα έργα και οι δραστηριότητες που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς την εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων, βάσει των κριτηρίων του Παραρτήματος Ι του Ν. 4014/2011, κατατάσσονται σε δώδεκα  ομάδες κοινές για τις κατηγορίες (Α) (η οποία υποδιαιρείται στις υποκατηγορίες (Α1) και (Α2)) και (Β) του άρθρου 1 παράγραφος 1 του Ν. 4014/2011.  Οι ομάδες παρουσιάζονται στα Παραρτήματα Ι έως ΧΙΙ της  απόφασης, ως εξής:

 • Παράρτημα Ι: Περιλαμβάνει την Ομάδα 1η «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών».
 • Παράρτημα ΙΙ: Περιλαμβάνει την Ομάδα 2η «Υδραυλικά έργα».
 • Παράρτημα ΙΙΙ: Περιλαμβάνει την Ομάδα 3η «Λιμενικά έργα».
 • Παράρτημα ΙV: Περιλαμβάνει την Ομάδα 4η «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών».
 • Παράρτημα V: Περιλαμβάνει την Ομάδα 5η «Εξορυκτικές δραστηριότητες».
 • Παράρτημα VI: Περιλαμβάνει την Ομάδα 6η «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής».
 • Παράρτημα VII: Περιλαμβάνει την Ομάδα 7η «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις».
 • Παράρτημα VIII: Περιλαμβάνει την Ομάδα 8η «Υδατοκαλλιέργειες».
 • Παράρτημα IX: Περιλαμβάνει την Ομάδα 9η «Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις».
 • Παράρτημα X: Περιλαμβάνει την Ομάδα 10η «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».
 • Παράρτημα XI: Περιλαμβάνει την Ομάδα 11η «Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών».
 • Παράρτημα ΧΙΙ: Περιλαμβάνει την Ομάδα 12η «Ειδικά έργα και δραστηριότητες».

Καθένα από τα Παραρτήματα Ι έως ΧΙΙ αναφέρεται σε μία ομάδα έργων και δραστηριοτήτων και περιλαμβάνει τα έργα και τις δραστηριότητες που εντάσσονται στην ομάδα αυτή, καθώς και την αντίστοιχη κατάταξή τους σε κατηγορία και υποκατηγορία.

Τα έργα και  οι δραστηριότητες, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην  απόφαση αυτή,  απαλλάσσονται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και λήψης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011.