Το Υπουργείο Οικονομικών δίδει πληροφορίες σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών