Το Υπουργείο Οικονομικών δίδει διευκρινίσεις ως προς το θέμα της φορολογικής μεταχείρισης των  ασφαλιστικών εισφορών εταίρου-διαχεριστή ΕΠΕ και μετόχου-μέλους ΔΣ Ανωνύμου Εταιρείας