Για τον προγραμματισμό των δαπανών του ΠΔΕ το Υπουργείο Οικονομίας εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία δηλώνει ότι  θα επεξεργαστεί  τα στοιχεία των εκτιμήσεων των Φορέων Χρηματοδότησης ανά Πρόγραμμα για να εισηγηθεί τα συνολικά μεγέθη του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2017-2020.

Βασικές προτεραιότητες αποτελούν η επιτάχυνση της υλοποίσης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020, η ολοκλήρωση των δράσεων του ΕΣΠΑ 2007-2013, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, του Ταμείου Συνοχής κ.α. 

Στο πλαίσιο αυτό οι φορείς χρηματοδότησης του ΠΔΕ καλούνται να αποστείλουν τα απαραίτητα στοιχεία ακολουθώντας τις οδηγίες που δίδονται στην εγκύκλιο του Υπουργείου