Με την Οδηγία 12/2015 η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων παρέχει υποδείγματα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης, που αφορούν στις εγγυήσεις που οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν κατά τη διενέργεια της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης