Η ΠΕΔΜΕΔΕ αναγνωρίζοντας τις ανάγκες επιμόρφωσης και πιστοποίησης των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο, με απόφαση της Δ.Ε., προχώρησε στην κατάρτιση τεχνικού δελτίου και υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο των Κατασκευών και Υλικών».

Μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της αξιολόγησης της πρότασης της Ένωσης μετά την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου, η ΠΕΔΜΕΔΕ θα προχωρήσει επίσημα σε ενημέρωση για την συμμετοχή των μελών της  στο  προγράμμα και για τη διαδικασία επιμόρφωσης των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο.

Η Ένωση έχει καταρτίσει πλήρη φάκελο συμπεριλαμβάνοντας προγράμματα επιμόρφωσης που είναι σημαντικά για τα μέλη της και τους εργαζόμενους στις τεχνικές επιχειρήσεις και θα ενημερώσει εκτενώς μετά την έγκριση του φακέλου και την επιτυχή αξιολόγηση της πρότασής της.

Η υποβολή της συγκεκριμένης πρότασης έγινε κατόπιν μακράς προετοιμασίας των σχετικών στοιχείων από μέλη της Διοίκησης και διοικητικά στελέχη της Ένωσης με το συντονισμό της κας Ελένης Παπαγιάννη.