Με την ΠΟΛ 1267/2015 το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει ότι για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το  έτος 2014, υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι την 29.01.2016