Με την Ε40/694/2013 εγκύκλιο του το ΙΚΑ παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την μηνιαία υποβολή ΑΠΔ, το χρονικό προσδιορισμό ελέγχου Δηλωθέντων Καταβληθέντων και το  χρόνο ενημέρωσης ασφαλιστικής ιστορίας εργαζόμενου