Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ εξέδωσε Εγκύκλιο με θέμα: «Υποβολή αιτήσεων πληρωμών για τα Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 (Σεπτέμβριος 2015)», στην οποία περιγράφονται σημαντικά θέματα και απαιτούμενες ενέργειες για τους εμπλεκόμενους στις διαδικασίες υλοποίησης, χρηματοδότησης και πληρωμής των έργων (Διαχειριστικές Αρχές, Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, Δικαιούχοι κ.λπ.), ενόψει της λήξης του προγράμματος. Επίσης, περιγράφεται το πρόγραμμα και οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων πληρωμής του μηνός Σεπτεμβρίου.

Ο στόχος που έχει τεθεί για το ύψος των αιτημάτων πληρωμής που θα υποβληθούν στην ΕΕ εντός του 2015 για τα Ε.Π. ΕΣΠΑ ανέρχεται σε 2,050 εκατ. ευρώ.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών καθοριστικός παράγοντας είναι η έγκριση των τροποποιήσεων του Κανονισμού 1083/2006 που  ανακοινώθηκαν από την Ε.Ε. την 15-07-2015.

Επειδή οι τροποποιήσεις αυτές δεν προβλέπεται να εγκριθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου,  τα αιτήματα  Σεπτεμβρίου  και όποια άλλα υποβληθούν στην ΕΕ μέχρι  την τροποποίηση του Κανονισμού θα βασίζονται στους υφιστάμενους κανόνες πληρωμών.

Το ύψος των αιτημάτων που υποβάλλονται στην Ε.Ε. κάθε έτος είναι καθοριστικό για τη διαμόρφωση των δημοσιονομικών στοιχείων της χώρας, αφενός γιατί λαμβάνεται υπόψιν στον υπολογισμό του ελλείμματος και αφετέρου γιατί διασφαλίζει την εισροή εσόδων του ΠΔΕ, απαραίτητων για την ομαλή χρηματοδότηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Γι΄ αυτό επιβάλλεται η κατά προτεραιότητα χρηματοδότηση σε μη υπερβατικούς άξονες και η άμεση καταχώρηση των διενεργούμενων πληρωμών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Ο προγραμματισμός των αιτημάτων πληρωμής αφορά στις τελευταίες ημέρες του Σεπτεμβρίου ώστε να συμπεριληφθεί στις αιτήσεις πληρωμής στην ΕΕ και το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών των έργων του Σεπτεμβρίου. Η υποβολή των αιτήσεων στην ΕΕ προγραμματίζεται από την  24-09 -2015 έως  και την 05-10-2015, σύμφωνα με το πρόγραμμα που είναι συνημμένο στην εγκύκλιο. 

Ακολουθεί ενημέρωση για ειδικότερα θέματα και συγκεκριμένα για :

1. Καταχώρηση στοιχείων στο ΟΠΣ

   – Καταχώρηση πληρωμών

   – Καταχώρηση προόδου φυσικού αντικειμένου

2. Επιτόπιοι έλεγχοι – επαληθεύσεις και δημοσιονομικές διορθώσεις

   – Καταχώρηση εκθέσεων επιτόπιων επαληθεύσεων και ελέγχων άλλων οργάνων

   – Κατάσταση επιτόπιων επαληθεύσεων – επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν

   – Διορθώσεις που προκύπτουν από τις εργασίες των ΕΦΔ έργων Κρατικών Ενισχύσεων

   – Ενημέρωση για τους ελέγχους σώρευσης

   – Δελτία καταχώρησης διορθώσεων

   – Διορθώσεις ΜΕΕΠ

3. Έλεγχοι συστημάτων από την ΕΔΕΛ

4. Θέματα για ορισμένες πράξεις που έχουν τεθεί από την Ε.Ε.

5. Έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ου εντάσσονται στο ΕΣΠΑ – Διορθώσεις κατά τη διαδικασία της Διοικητικής Επαλήθευσης

6. Μεταφορές έργων μεταξύ ΕΠ ΕΣΠΑ

7. Μεγάλα έργα

8. Έργα γέφυρες

9. Κρατικές ενισχύσεις

   – Επιλεξιμότητα προκαταβολών

   – Εφαρμογή κριτηρίων διαχωρισμού

   – Έργα δημοσίων υποδομών που ενέχουν κρατικές ενισχύσεις

   – Τροποποίηση του κανονισμού ΕΚ για τη δήλωση δαπανών

10. Συμβάσεις δημοσίων έργων

11. ΦΠΑ έργων ύδρευσης και αποχέτευσης

12. Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης που αφορά τις ΜΜΕ

13. Διαθεσιμότητα μέσων