Υπενθυμίζουμε  την αλλαγή του άρθρου 1 Ν. 3213/2003 με τίτλο “Υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης “.

Το άρθρο 1 Ν. 3213/2003 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 222 Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/8-8-2014) και ισχύει από 1-1-2015.

Έτσι εφεξής δήλωση περιουσιακής κατάστασης – πόθεν έσχες υποβάλλουν για τον εαυτό τους, τους συζύγους και τα ανήλικα τέκνα τους, εκτός των άλλων και οι :

-Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη όλων των επιτροπών  διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του δημοσίου, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ καθώς και οι πρόεδροι και τα μέλη των επιτροπών διαγωνισμών έργων , εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.

-Ο ιδιοκτήτης , οι εταίροι, οι βασικοί μέτοχοι, τα εκτελεστικά μέλη οργάνου διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις έργου άνω των 300.000 ευρώ.

Η δήλωση υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε 90 ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους . Τα μετέπειτα έτη η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας του υποχρεου και για 1 έτος  μετά την απώλεια ή τη λήξη της ιδιότητας και το αργότερο μέσα σε 3 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ήτοι μέχρι και την 26η Νοεμβρίου 2015.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 229 Ν. 4281/2014 οι υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης, εκτός από την ετήσια δήλωση, υποβάλλουν στην ίδια προθεσμία, δήλωση οικονομικών συμφερόντων των ιδίων και των συζύγων τους.

 

Έντυπα Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων

Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων υποβάλλονται ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως (καθημερινά από 10:00 έως 20:30 και Σάββατο 10:00 έως 13:30) στην
Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003
Βασιλίσσης Σοφίας 11
4ος Όροφος γρ. 414
10671 Αθήνα

 

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης

Δήλωση οικονομικών συμφερόντων