Καταστατικά υφιστάμενων  ανωνύμων εταιρειών μπορούν να εναρμονιστούν μέχρι την 31.12.2019  με τις διατάξεις του νόμου με απόφαση της γενικής συνελεύσεως με απλή απαρτία και πλειοψηφία, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση θα ληφθεί εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου. Μεταγενέστερη εναρμόνιση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τις γενικές διατάξεις του νόμου.

Παρέχεται προθεσμία έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 σε υφιστάμενες εταιρείες με μετοχικό κεφάλαιο κατώτερο των ΕΥΡΩ 25 000 είτε να αυξήσουν το κεφάλαιό τους στο ελάχιστο οριζόμενο είτε να μετατραπούν σε εταιρεία άλλης μορφής.

Οι εκδοθείσες ανώνυμες μετοχές ονομαστικοποιούνται υποχρεωτικά την 1η Ιανουαρίου 2020.

Υενυθυμίζουμε ότι ο  νέος νόμος αλλάζει ριζικά το καθεστών των ΑΕ.

Ενδεικτικά:

Προβλέπεται η  δυνατότητα τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας όχι μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αλλά και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

Μία από τις αλλαγές που επέρχονται με το νέο νόμο αφορά το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των ΑΕ το οποίο αυξάνεται από  24.000€ σε 25.000€,

Πλέον, η ονομαστική αξία των μετοχών Ανωνύμων Εταιρειών δεν μπορεί να ορισθεί σε ποσό κατώτερο των 0,04€ (μέχρι τώρα ήταν 0,30€) ούτε ανώτερο των 100€.

Νέο σύστημα επίσης εισάγεται με το νέο νόμο αναφορικά με την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου (κατά τη σύσταση της εταιρείας ή κατόπιν αύξησης).

Μια από τις σημαντικότερες μεταβολές αποτελεί η κατάργηση των ανωνύμων μετοχών.

Μία άλλη βασική καινοτομία του νέου νόμου είναι η διεύρυνση των κατηγοριών τίτλων που μπορεί να εκδώσει μια Ανώνυμη Εταιρεία.

Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι ο νέος νόμος αναδιαμορφώνει πλήρως το καθεστώς τίτλων που προϋπήρχαν, όπως είναι οι ομολογίες.

Ο νέος νόμος διατηρεί το ελάχιστο όριο των 3 μελών  για τη σύνθεση του ΔΣ, αλλά προσθέτει και μέγιστο όριο 15 μελών. Μια από τις καινοτόμες ρυθμίσεις του νέου νόμου είναι η καταστατική πρόβλεψη για μονομελές διοικητικό όργανο εκπροσώπησης και διαχείρισης, τον Σύμβουλο-Διαχειριστή, ο οποίος είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο και εκλέγεται από τη ΓΣ.

Μία ακόμα καινοτόμα ρύθμιση είναι  η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλα τα μέλη του ΔΣ ισοδυναμεί με απόφαση του ΔΣ, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Είναι σημαντικό επίσης ότι οι υπογραφές των συμβούλων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή e-mail εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται στο καταστατικό. Ηλεκτρονικά τέλος μπορεί να τηρείται και το ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του ΔΣ.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου 2019, η εταιρεία υποχρεούται να ανακοινώσει μέσω του Γ.Ε.ΜΗ. και με άλλα πρόσφορα μέσα τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι ή άλλοι δικαιούχοι θα πρέπει να αναγγείλουν τα επί των μετοχών δικαιώματά τους.

Τέλος, σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή πλέον η λύση της ΑΕ με δικαστική απόφαση σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου και η ΓΣ δε λάβει μέτρα.

H διάρκεια της εταιρείας μπορεί να είναι είτε ορισμένη (σε έτη) είτε αόριστη.

Η επωνυμία μπορεί να σχηματίζεται όχι μόνο από το όνομα ενός ή περισσότερων μετόχων ή από το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας, αλλά και από άλλες λεκτικές ενδείξεις. Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να είναι και φανταστική ή να περιλαμβάνει ηλεκτρονική διεύθυνση ή άλλη ένδειξη, άμεσα και διαρκώς σχετιζόμενη με την εταιρεία.

Η ισχύς του νόμου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2019, εκτός αντίθετης ειδική πρόβλεψης.