Με την ΠΟΛ 1182/2015 το Υπουργείο Οικονομικών ορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ, όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην απόφαση και ισχύει από 1.10.2015