Με την ΠΟΛ.1123/2016 καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) – πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2016 και επομένων.