Με την ΠΟΛ 1274/2015 προσδιορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα