Σύμφωνα με τους Κανονισμούς που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 2016 τα κατώτατα όρια εφαρμογής των κοινοτικών διατάξεων κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. 

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δημοσίευσε τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τα οποία  το  όριο εφαρμογής των κοινοτικών Οδηγιών για δημόσιες συμβάσεις έργων διαμορφώνεται στο ποσό των 5.225.000 ευρώ ( αντί του 5.186.000 ευρώ, που ίσχυε μέχρι σήμερα).

Επίσης καταγράφονται τα κατώτατα  όρια που ισχύουν αντιστοίχως στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και στους διαγωνισμούς μελετών.

Ωστόσο, ενόψει της λήξης της προθεσμίας ενσωμάτωσης των νέων Οδηγιών 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ τον Απρίλιο του 2016, θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση σχετικά με τα εφαρμοστέα κατώτατα όρια, μετά την ενσωμάτωσή τους στο εθνικό δίκαιο.