Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 102 Α/2017 ο Νόμος 4482/2017 με τίτλο ” Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις”. 

Με το  άρθρο 37 του ως άνω Νόμου αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου  379 Ν. 4412/2016( έναρξη ισχύος των διατάξεων για την υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ-Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων).

Έτσι, η υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, εκτός των άλλων περιπτώσεων,  αρχίζει:

Την 25.07.2017 για τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανα ομάδα εργασιών που διενεργούνται από το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ήτοι από τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης (Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις), τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιόικησης (ΟΤΑ) και τους  Οργανισμούς  Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ).

Την 20.10.2017 για το σύνολο των λοιπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και επιστημονικών υπηρεσιών