Στο άρθ. 42  του υπ΄αριθμ. 4264/2014 Νόμου  με τίτλο «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 118 Α/15-5-2014  προβλέπεται ότι αλλάζουν οι παράγραφοι 5,6 και 7 του αρ. 25Α  Ν.  3614/2007 που αφορούν την προσφυγή σε διαδικασία διαιτησίας στις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις.

Συγκεκριμένα τροποποιείται η σύνθεση του Διαιτητικού Δικαστηρίου και ο τρόπος ορισμού των μελών που το απαρτίζουν.

Ακόμα, προστίθεται παράγραφος   στο άρθρ. 8 Ν.3669/08 που αφορά τους διαγωνισμούς με το σύστημα προσφοράς μελέτη-κατασκευή,όπου προβλέπεται ότι οι αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών με τις οποίες είχε  εγκριθεί  η δημοπράτηση έργων με το σύστημα αυτό και οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη θέση σε ισχύ της  υπουργικής απόφασης περί περιορισμού των ειδών των έργων που δύνανται να δημοπρατηθούν με το σύστημα αυτό,  παραμένουν σε ισχύ μέχρι την 31-12-2014, ημερομηνία που πρέπει να έχουν υποβληθεί οι φάκελοι των προσφορών των σχετικών δημοπρασιών.