Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2300 Β’/16.09.2013 η Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα “Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων”.

Οι βασικότερες αλλαγές που επήλθαν αφορούν:

– την επιμήκυνση της διάρκειας ισχύος της ενημερότητας πτυχίου κατά 6 μήνες. Έτσι θεσπίζεται ετήσια ισχύς της.

– τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά

– τις περιπτώσεις παύσης ισχύος της ενημερότητας πτυχίου

– την έκδοση και το περιεχόμενο των βεβαιώσεων για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων δημοσίων έργων.

Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στις ενημερότητες πτυχίων των οποίων η αίτηση έκδοσης θα υποβληθεί ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της περ. δ’ της παρ. 3 του αρ. 1. Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ η 16η Σεπτεμβρίου 2013.

Εδώ το σχετικό ΦΕΚ.