Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2495 Β’/2013 κοινή υπουργική απόφαση που αφορά θέματα σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μίας στάσης για τη σύσταση εταιρειών  ως προς τον τρόπο είσπραξης, απόδοσης και ελέγχου καταβολής Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου