Ο Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κ. Δημήτριος Ράικος, εξέδωσε ενημερωτικό έγγραφο που αφορά στην τροποποίηση της προθεσμίας έκδοσης απόφασης  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  επί αιτημάτων των αναθετουσών αρχών για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης