Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη – δηλαδή το Juncker  Plan – στηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η Τράπεζα Πειραιώς θα δανείσει € 700 εκατ. στις ΜΜΕ στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Juncker Plan, χάρη σε συμφωνία που υπεγράφη σήμερα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ). Η συμφωνία αυτή υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις Στρατηγικές Επενδύσεις (EFSI) του Σχεδίου Επενδύσεων. Ο κ. Moscovici, αρμόδιος για τα οικονομικά και τα δημοσιονομικά θέματα, δήλωσε: “Η σημερινή συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο του προγράμματος “Juncker  Plan”  σημαίνει ότι τώρα διατίθενται 700 εκατομμύρια ευρώ για νέες ΜΜΕ, κάτι που θα δώσει τεράστια ώθηση στην οικονομία και δείχνει τη συνεχή δέσμευση της Επιτροπής να στηρίζει την ανάπτυξη γενικά και την ανάπτυξη στην Ελλάδα ειδικότερα.” Από τον Σεπτέμβριο του 2017, οι πράξεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) αναμένεται να προκαλέσουν συνολικά επενδύσεις ύψους 236,1 δισ. Ευρώ στα 28 κράτη μέλη. Η ΕΤΕ εκτιμά ότι μέχρι το 2020 το σχέδιο Juncker  (Juncker Plan) θα αυξήσει το ΑΕΠ της ΕΕ κατά 0,7% και θα δημιουργήσει 700.000 θέσεις εργασίας.