Διευκρινίζεται ότι με νεώτερο έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας διαμορφώνεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. ΙΙ της Ενότητας Α της εγκυκλίου για την εφαρμογή του άρθρου 36 Ν. 4387/2016, που αφορά στο καθεστώς ασφάλισης των ατόμων που ασκούν περισσότερες της μίας επαγγελματικής δραστηριότητας   ως εξής:

“Συνεπώς από 01.01.2017 και μετά προκύπτει υποχρέωση καταβολής μιας υποχρεωτικής ασφαλιστικής εισφοράς για πρόνοια υπέρ ΕΤΕΑΕΠ, το ύψος της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 Ν. 4387/2016”