Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε έγγραφο με το οποίο παρέχει διευκρινίσεις και παραδείγματα για την εφαρμογή του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016 σχετικά με τις εισφορές των μισθωτών ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ και τους εργοδότες τους. 

Ετσι:

α. Παλαιός ασφαλισμένος – μηχανικός που παρείχε εξαρτημένη εργασία σε κατασκευαστική εταιρεία στον ιδιωτικό τομέα και υπαγόταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ κατέβαλε συνολική εισφορά ύψους 20%, επιμεριζόμενη κατά 6,67% στον ασφαλισμένο και κατά 13,33% στον εργοδότη. 

Από 1.1.2017 για τον εν λόγω ασφαλισμένο καταβάλλεται εισφορά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ως άνω άρθρο, δηλαδή συνολική εισφορά ύψους 20%, επιμεριζόμενη κατά 6,67% στον ασφαλισμένο και 13,33% στον εργοδότη. 

β. Τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Δ.Σ. Α.Ε. και λαμβάνουν αμοιβή ή αποζημίωση, καταβάλλουν από 1.1.2017 ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού 20%, επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67% για τον ασφαλισμένο και 13,33 % για τον εργοδότη επί της αμοιβής, για την ιδιότητά τους αυτή,  κατ΄αποκοπή. Αν δεν λαμβάνουν αμοιβή, ως μέλη ΔΣ, εννοείται ότι δεν καταβάλλονται εισφορές. 

Επιπλέον, οι παρέχοντες με αμοιβή κατά κύριο επάγγελμα εξαρτημένη εργασία, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των συνεισπραττόμενων από το τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κλάδων ανεργίας και ΟΕΕ