Παραθέτουμε το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης – ΤΕΥΔ (του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016) σε επεξεργάσιμη μορφή καθώς και τις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσής του / Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ