Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΣΜΕΔΕ ανταποκρινόμενη στο αίτημα της Ένωσης για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το θέμα της κατάργησης των κρατήσεων απέστειλε απαντητική επιστολή στην οποία, εκτός των άλλων,  αναφέρει ότι:

Η κατάργηση των πόρων 2%, 2%ο και 6%ο  υπέρ ΤΣΜΕΔΕ αφορά σε κάθε πληρωμή δημοσίου έργου του οποίου η ανακοίνωση της κατακύρωσης του έργου  προς τον ανάδοχο έχει λάβει χώρα μετά την 06.06.2016.