Στα γραφεία του ΤΣΜΕΔΕ (Παλ. Πατρών Γερμανού αρ. 3-5) έχει ήδη ανοίξει το πρωτόκολλο και δέχεται αιτήσεις για μείωση εισφορών ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης. 

Υπενθυμίζουμε την παρ. 13 του άρθρου 39 Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α/2016) που αναφέρει επί λέξει:

“Όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης, με αίτησή τους, μπορούν να καταβάλλουν μειωμένη κατά το 50% ασφαλιστική εισφορά, παραιτούμενοι από την προσαύξηση της σύνταξής τους ως προς τα επόμενα έτη ασφάλισης”