Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο η απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα την “Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων”  καθώς και η απόφαση με θέμα την “Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στις Διευθύνσεις και στις Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) καθώς και Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων στις νέες προβλεπόμενες από το ΠΔ 109 “Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων” Οργανικές μονάδες του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.