Πολύ σημαντική η πρόσφατη απόφαση με αριθμό 418/2018 της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, αφού ακυρώνει διακήρυξη διαγωνισμού έργου, που περιείχε επιπλέον όρους , γιατί ο προσδιορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων πρέπει να γίνεται βάση του ΜΕΕΠ, ενώ τα κριτήρια που τίθενται καθ΄υπέρβαση του ΜΕΕΠ πρέπει να έχουν εγκριθεί από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων .

Ειδικότερα, η Νομική Υπηρεσία της Ένωσης ενημερώνει τα μέλη ότι στην απόφαση, που ακυρώνει τη διακήρυξη της Περιφέρειας Αττικής για το διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών και επεμβάσεις αστικού χαρακτήρα στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής» , εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι:

-Από το λόγο ύπαρξης του ΜΕΕΠ προκύπτει ότι η εγγραφή εργοληπτικής επιχείρησης σε τάξη και κατηγορία του ΜΕΕΠ δημιουργεί κατ΄αρχήν τεκμήριο ικανότητάς της για ανάληψη αντίστοιχων έργων. Και ναι μεν, για έργα με ιδιαίτερο χαρακτήρα είναι δυνατό να προστίθενται κατ΄ εξαίρεση ιδιαίτεροι όροι, προσαρμοσμένοι στην ιδιαιτερότητα του έργου, η προσθήκη όμως πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς, με αναφορά των συγκεκριμένων λόγων για τους οποίους το έργο δεν μπορεί να αναληφθεί από οποιαδήποτε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του ΜΕΕΠ, αλλά πρέπει κατ΄ εξαίρεση να αναληφθεί από επιχείρηση με ιδιαίτερες τεχνικές ικανότητες ή συγκεκριμένη εμπειρία. Μόνο με την ειδική αυτή αιτιολόγηση μπορεί να δικαιολογηθεί ο περιορισμός του κύκλου των ανταγωνιζομένων επιχειρήσεων, τον οποίο συνεπάγεται η προσθήκη των ειδικών όρων, καθώς συντρέχουν οι κίνδυνοι έμμεσου προσδιορισμού συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να αιτιολογείται και η προσθήκη απαιτήσεως συγκεκριμένης εμπειρίας, γιατί η προσθήκη αυτή μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία περιορισμένου παγίου κύκλου επιχειρήσεων και στην παρεμπόδιση εισόδου νέων εργοληπτών στον κλάδο κατά παραγνώριση θεμελιωδών αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού.

-Κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων πρέπει να τηρούνται βασικές αρχές που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο, ιδίως της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής κάθε είδους άμεσων ή έμμεσων διακρίσεων… χωρίς αδικαιολόγητα να περιορίζεται ο ανταγωνισμός και ειδικά η πρόσβαση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις.

Η αληθής βούληση του νομοθέτη δεν ήταν να καταργήσει το ΜΕΕΠ αλλά επιπλέον των καταταγέντων στο Μητρώο να δικαιούνται να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων και φορείς που δεν έχουν καταταγεί στο ΜΕΕΠ και διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα.

Αν η αληθής βούληση του νομοθέτη   ήταν να μπορεί η αναθέτουσα αρχή να αποκλείει τους διαγωνιζόμενους που σύμφωνα με τις διατάξεις του ΜΕΕΠ δικαιούνται να συμμετέχουν, θα είχε εκφραστεί ρητά.

Όταν η αναθέτουσα αρχή θέτει κριτήρια καθ΄υπέρβαση του ΜΕΕΠ πρέπει να έχει έγκριση   του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, από γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

Επισημαίνεται ότι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών είναι διοικητικό όργανο που αποφαίνεται επί ενδικοφανών προσφυγών και ελπίζουμε να υιοθετηθεί η παρούσα κρίση και από τα αρμόδια Δικαστήρια