Την εξεύρεση άμεσης λύσης στο πρόβλημα της ραγδαίας αύξησης της τιμής της ασφάλτου ζητά η Ένωση από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Υποδομών, προτείνοντας την έκδοση ΚΥΑ για να εμπεριέχονται το πετρέλαιο και τα παράγωγά του στους προϋπολογισμούς μελετών δημοσίων έργων ως ξεχωριστά κονδύλια και να καταχωρούνται ως “Απολογιστικά”, όπως είχε συμβεί και στο παρελθόν και το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με επιτυχία.