Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τους  Υπουργούς Οικονομίας και Υποδομών με την οποία ζητά το πετρέλαιο και τα παράγωγά του να εμπεριέχονται στους προϋπολογισμούς μελετών δημοσίων  έργων ως ξεχωριστά κονδύλια και να καταχωρούνται ως απολογιστικά