Η ΠΕΔΜΕΔΕ απέστειλε επιστολή στον Υπουργό και στον Αναπληρωτή Υπουργό  Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα τον “Εσκυγχρονισμό του πλαισίου και της λειτουργίας της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ.”