Ν. 4412/ 2016 ΦΕΚ 147 Α’ / 8-8-2016

(Μεταβατικές και τελικές διατάξεις)

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις  και μελέτες (ΒΙΒΛΙΟ Ι αρ. 3-221) η έναρξη διαδικασίας σύναψης των οποίων (σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 61, 120, 290) λαμβάνει χώρα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (ήτοι : 8/8/2016) , εκτός από τις διατάξεις εκείνες για τις οποίες ο νόμος ορίζει διαφορετική ημερομηνία έναρξης,  οι οποίες αναλύονται στη συνέχεια (αρ. 376 παρ. 1).

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΡΓΑ (που εκτελούνται ή δημοπρατήθηκαν) ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Οι διαδικασίες σύναψης σύμβασης που έχουν ξεκινήσει ΠΡΙΝ την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ  σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξης τους.

Κατ’ εξαίρεση ισχύει άμεσα η υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων στο ΚΜΗΔΗΣ (αρ. 38) και για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος αυτού (αρ. 376 παρ. 2)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 (ΚΗΜΔΗΣ) εξακολουθεί να ΙΣΧΥΕΙ η δημοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. (αρ. 376 παρ. 4)

Κατ’ εξαίρεση θα εξακολουθήσει να ισχύει μέχρι την1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 η δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης  σε 2 ημερήσιες εφημερίδες   (αρ. 379 παρ. 10).

Κατ’ εξαίρεση θα εξακολουθήσει να ισχύει μέχρι την1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 η δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης στον περιφερειακό και τοπικό τύπο  (αρ. 379 παρ. 12).

ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Μέχρι την έκδοση νέων προτύπων εγγράφων συμβάσεων έργων και μελετών από την ΕΑΑΔΗΣΥ, ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΗΔΗ ΙΣΧΥΟΝΤΑ (αρ. 376 παρ. 13)

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ),  ως χρόνος έναρξης διαδικασίας σύναψης σύμβασης των παρ. 1 & 2 του άρθρου 120 (με τίτλο: Έναρξης διαδικασίας σύναψης σύμβασης) νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (αρ. 376 παρ. 5)

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (αρ. 221)

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περ. η της παρ. 8 του άρ. 221, στην οποία προσδιορίζεται και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Μητρώου, οι ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, συγκροτούνται από τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα του αρ. 221.

Ρύθμιση για το σύστημα της παρ. 1 του άρθρου 50  (με τίτλο : «Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης» , σημ. πρώην σύστημα Μ/Κ)

Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης ΔΕΝ ΑΝΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ δημοσίων έργων (αρ. 376 παρ. 10) (ση. αφορά μόνο το πρώην σύστημα ανάθεσης Μελέτη / Κατασκευή )

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι διατάξεις του ΒΙΒΛΙΟΥ IV (αρ. 345 έως 374) με τίτλο «ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» αρχίζουν να εφαρμόζονται από την 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 (αρ. 379 παρ. 7)

Οι διατάξεις του   ΒΙΒΛΙΟΥ IV (αρ. 345 έως 374) διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την  1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017   (αρ. 379 παρ. 8)

Η προβλεπόμενη διαδικασία ένστασης των άρθρων 98, 99, και 100 εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις των περιπτώσεων της παρ. 2 του αρ. 1 ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ , όταν ισχύσει το ΒΙΒΛΙΟ IV (από  1/1/2017) (αρ. 376 παρ. 12)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Τα άρθρα του νόμου τα οποία εμφανίζονται στην πίνακα, σύμφωνα με τις μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις του νόμου,  θα αρχίσουν να ισχύουν τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην πρώτη στήλη του πίνακα

1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017  

(αρ. 379 παρ. 8)

ΒΙΒΛΙΟ IV

«ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»

Αρ. 345 έως 374

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

(αρ. 379 παρ. 2)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Αρ. 22 Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

(αρ. 379 παρ. 2)

ΕΣΗΔΗΣ Αρ. 36

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

(αρ. 379 παρ. 2)

ΕΣΗΔΗΣ Αρ. 37

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

(αρ. 379 παρ. 2)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης Αρ. 79

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

(αρ. 379 παρ. 2)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Αρ. 258 Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

(αρ. 379 παρ. 2)

ΕΣΗΔΗΣ Αρ. 259 Πολιτική ασφαλείας του ΕΣΗΔΗΣ

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

(αρ. 379 παρ. 2)

e- Certis Αρ 81Επιγραμμικό αποθετήριο πιστοποιητικών
 

Η ισχύς αρχίζει από την δημοσίευση της Υπουργικής απόφασης της παρ. 6 του ίδιου άρθρου

(αρ. 379 παρ. 6)

ΚΗΜΔΗΣ

ΑΡ. 38, παρ 3,4 και 9,

ΚΗΜΔΗΣ

Η ισχύς του 1ου εδαφίου της παρ. 4 αρχίζει 6 ΜΗΝΕΣ μετά την δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος της ίδιας παραγράφου.

(αρ. 379 παρ. 6)

Πιστοποιημένο Προσωπικό  αναθετουσών αρχών /Φορέων Αρ 344 Κατάρτιση και πιστοποίηση προσωπικού Αναθετουσών Αρχών / Αναθετόντων φορέων

1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

(αρ. 379 παρ. 11)

Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Κατάργηση  νόμου 3886/2010

1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

(αρ. 379 παρ. 10)

Δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης  σε 2 ημερήσιες εφημερίδες 

Καταργούμενες διατάξεις

Αρ. 377παρ. 1 σημ 31

1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

(αρ. 379 παρ. 12)

Δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης  στον περιφερειακό και τοπικό τύπο

Καταργούμενες διατάξεις

Αρ. 377παρ. 1 σημ 31