Η εφαρμογή του κανονισμού εγγυοδοσίας – πιστοδοσίας του ΤΜΕΔΕ αποτελεί βασική υποχρέωση της Διοίκησης του Ταμείου, επισημαίνει με επιστολή της, εκτός των άλλων, η Ένωση.