Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο για την απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα με στόχο την μείωση του διοικητικού βάρους, του διοικητικού κόστους και της γραφειοκρατίας χωρίς να μειώνεται το επίπεδο προστασίας των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα καθιερώνονται αλλαγές που αφορούν στον τρόπο τήρησης για:

Το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας

Το βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας – ιατρού εργασίας

Το ΣΑΥ και τον ΦΑΥ

Την εκ των προτέρων γνωστοποίηση

Τη βεβαίωση ικριωμάτων

Τον έλεγχο του νομότυπου ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας – ιατρού εργασίας

Εκτός των άλλων, η κυριότερη αλλαγή που έχει επέλθει είναι ότι για τα προαναφερόμενα βιβλία δεν απαιτείται προσκόμιση για θεώρηση στην αρμόδια υπηρεσία

 

 

 

 

 

Εδώ η σχετική εγκύκλιος.