Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Υποδομών  με αίτημα την έκδοση εγκυκλίου για να συμπεριλαμβάνεται στους προϋπολογισμούς έργων το εκτιμώμενο κόστος διαχείρισης των ΑΕΚΚ ως απολογιστική δαπάνη