Η  Ένωση επισημαίνει στο Γενικό Δ/ντή  Υποδομών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ότι τα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια αγοράς προϊόντων λατομείων αποτελούν φορολογικά έγγραφα  για τα οποία ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων εισάγει ειδικό απόρρητο και δεν δύνανται να συνυποβάλλονται με το λογαριασμό πληρωμής από τον ανάδοχο κατασκευής δημοσίου έργου