Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 172 Α/2015 η υπ΄αριθμ. 48/2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία συστάθηκε  Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής της χώρας.

Έργο της Επιτροπής αυτής  είναι:

-Η έγκριση σχεδίων δράσης

-Η συστηματική παρακολούθηση των εγκριθέντων και εκπονούμενων σχεδίων δράσης

-Ο εντοπισμός σημείων που μπορεί να δημιουργήσουν καθυστερήσεις

-Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίλυση των καθυστερήσεων

-Η προώθηση διοικητικών πράξεων ή και νομοθετικών ρυθμίσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων και

-Η επικαιροποίηση /αναθεώρηση σχεδίων δράσης, εφόσον απαιτείται.

Στο ΦΕΚ καταγράφονται συγκεκριμένα έργα που, μεταξύ άλλων, εντάσσονται στο έργο της εν λόγω Επιτροπής